Info

Dôležité informácie pre návštevníkov festivalu Hip Hop Žije.
Tu sa dozvieš odpovede na najčastejšie otázky:

Kedy sa uskutoční festival? 
30.6 – 1.7. 2023 v Bratislave na Zlatých pieskoch. 

Kde sa uskutoční festival? 
Festival sa uskutoční v areáli Zlaté piesky pár metrov od hlavného vstupu na Zlaté piesky pri tenisových kurtoch. 
Adresa: Cesta na Senec 4 Bratislava 

Kde môžete parkovať?
Parkovanie bude možné v okolí areálu na vyhradených parkovacích miestach alebo návštevníci môžu využiť aj parkovisko OC PALACE ZLATÉ PIESKY. 

Kde môžete stanovať?
Od areálu cca 400 metrov sa nachádza kemp Zlaté piesky alebo aj hotely a ubytovacie zariadenia, ktoré môžete využiť. 

Ako sa dostanem k areálu festivalu?
Ak si mimo Bratislavy, stačí, keď si dáš do navigácie adresu Cesta na Senec 4 a tá ťa dovedie priamo k areálu, kde už ťa náš staff bude navigovať. Ak prídeš vlakom, tak priamo z hlavnej stanice ti ide električka číslo 4, ktorá ťa dovezie až na zastávku SHOPPING PALACE a od nej je areál vzdialený asi 100 metrov.
Ak si z Bratislavy, tak môžeš využiť MHD. Električka číslo 4 alebo autobusy 56,57,65.
Autobusová zastávka sa volá SHOPPING PALACE. 

Aké sú otváracie hodiny festivalu? 
Piatok otvárame areál o 15:00 a zatvárame o 3:30 ráno. 
Sobotu otvárame areál o 12:00 a zatvárame o 3:30 ráno.  

Budú sa dať kúpiť vstupenky aj na mieste?
Vstupenky si budete môcť zakúpiť na mieste od piatka od 13:00. A v sobotu od 12:00 hod.

Máte aj plán B?
Ak bude nepriaznivé počasie alebo nejaká neočakávaná udalosť, tak presunieme ľudí  do nadzemných garáži OC STYLA, kde zabezpečíme DJsky program, pokiaľ sa situácia nevyrieši. 

Ako bude vyzerať areál?
Prikladáme oficiálnu mapku areálu HIP HOP ŽIJE 2023 – už čoskoro

Aký bude line-up ?
Prikladáme oficiálny line-up Hip Hop Žije 2023 – už čoskoro 

PRAVIDLÁ A ZÁKAZY:
VSTUPENKY

Vstupenky na festival sú riadne evidované a musia obsahovať pečiatku predajcu alebo identifikačné znaky predajcu. Pred vstupom do areálu dostane každý účastník identifikačný náramok, ktorý je neprenosný. Pokiaľ dôjde k jeho zničeniu alebo poškodeniu, nebude účastník vpustený do areálu. Návštevníci súhlasia svojím vstupom s tvorbou videonahrávok a fotografií pre vlastnú potrebu usporiadateľa (propagácia akcie).

IDENTIFIKÁCIA NÁVŠTEVNÍKA FESTIVALU
Každý návštevník festivalu dostane po predložení vstupenky identifikačný náramok na zápästie, ktorý ho oprávňuje na vstup do areálu. Identifikačným náramkom je povinnosť sa preukázať pri každom vstupe do festivalového areálu aj pri náhodných kontrolách v rámci areálu. V prípade nemožnosti sa preukázať nebude návštevníkovi umožnený vstup, prípadne bude vyvedený bezpečnostnou službou.

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
Bezpečnostná služba je na festivale na ochranu účinkujúcich, návštevníkov a ďalej na ochranu festivalových priestorov. Členov bezpečnostnej služby bude možné identifikovať podľa reflexných viest s nápisom Usporiadateľ. Pri akýchkoľvek problémoch, prosíme, upozornite usporiadateľa. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: kontrola vstupeniek a identifikačných náramkov a to aj v stanovom mestečku, osobná prehliadka pri vstupe do areálu (z dôvodu zamedzenia vnášania nebezpečných predmetov), vykázanie z areálu osôb ohrozujúcich bezpečnosť návštevníkov eventuálne osôb bez identifikačných náramkov, zamedzenie vstupu návštevníkov do priestorov, ktoré nie sú vyhradené verejnosti, ochrana návštevníkov, účinkujúcich a festivalového zariadenia. Usporiadateľ festivalu si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo vyviesť každú osobu, ktorá nevyhovie návštevnému poriadku, pokynom usporiadateľa alebo ktorej správanie vyhodnotí neprístojným.

PREVENCIA
Každý návštevník festivalu je povinný udržiavať čistotu, poriadok a správať sa tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku ostatných prítomných osôb alebo k poškodzovaniu zariadenia. Zapojenie účastníkov do športových aktivít je na vlastné nebezpečenstvo. Účastníci sú povinní dbať na bezpečnostné pokyny usporiadateľov a organizátorov.

PRVÁ POMOC
Na festivale bude permanentne prítomný personál pripravený poskytnúť prvú pomoc. Pokiaľ spozorujete zranenie akejkoľvek osoby, upozornite na to usporiadateľa festivalu.

HYGIENA
Na festivale bude k dispozícii dostatočný počet WC a spŕch, ktoré budú v areáli festivalu a v stanovom mestečku. Budeme sa snažiť o včasné dopĺňanie toaletného papiera. Napriek tomu odporúčame pre každý prípad mať vlastnú zásobu. Vo festivalovom areáli bude dostatočný počet odpadkových košov a kontajnerov. Prosíme návštevníkov, aby vo vlastnom záujme dbali o čistotu a odpadkové koše využívali.

ZÁKAZY
Je prísne zakázané vnášať do areálu akékoľvek sklenené nádoby vrátane fliaš, plechovky, horľaviny, zbrane akéhokoľvek druhu, omamné a psychotropné látky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, laserové ukazovátka.

Účastníci mladší ako 18 rokov nesmú alkoholické nápoje konzumovať ani kupovať. Je zakázané prechovávať alebo užívať omamné a psychotropné látky.

Zakúpením vstupenky súhlasí návštevník so Všeobecnými pravidlami festivalu Hip Hop Žije.

Hore